ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Tournament Statistics
Players 281
Entries 268
Total matches 309
Played 224
Walkovers 30
Sets 605
TOURNAMENT DRAWS