ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 1ο

Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των γηπέδων του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παράδοση και τις αρχές του Σωματείου και με την αναγκαία προσαρμογή στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Άρθρο 2ο

Η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Ο.Α.Θ., τακτικά και επίτιμα, προπονητές, αθλητές, φοιτητές, για τους επισκέπτες και τους προσκεκλημένους των μελών καθώς και συζύγους και τα τέκνα αυτών.

Άρθρο 3ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τριμελής Εφορευτική Επιτροπή Γηπέδων της οποίας προΐσταται ο εκάστοτε Έφορος μελών.
Έργο της επιτροπής είναι:

 • H ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 • Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν παρεκτροπών.
 • Άσκηση των λοιπών δια του παρόντος απονεμομένων εξουσιών.
 • Οι προτάσεις για τη βελτίωση του παρόντος.
 • Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω μελών της Εφορευτικής επιτροπής τα καθήκοντα αυτά μπορεί να τα ασκήσει ένα οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4ο

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

Οι ώρες λειτουργίας των γηπέδων για όλες τις κατηγορίες των ασκούμενων καθορίζονται από 08.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ. και θα πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα. Για τυχόν αλλαγή των ωρών αυτών θα αποφασίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 5ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α] Όλοι ανεξαιρέτως οι ασκούμενοι πρέπει να τηρούν τα κάτωθι:

 • Να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή (τένις) και με αθλητικά παπούτσια (τένις), κατάλληλα για την επιφάνεια του γηπέδου όπου θα ασκηθούν.
 • Να μην φωνάζουν και ενοχλούν τους υπόλοιπους ασκούμενους.
 • Να μην καθυστερούν την παράδοση του γηπέδου στη δυάδα η τετράδα που περιμένει να ασκηθεί.
 • Να μην εισέρχονται στα γήπεδα, προς άσκηση ή προθέρμανση, νωρίτερα από το χρόνο που κράτησαν για να ασκηθούν.
 • Να διαλέγουν την πλησιέστερη είσοδο για να μεταβούν στο γήπεδο που έχουν κρατήσει καθώς και την πλησιέστερη έξοδο μετά το τέλος της ασκήσεως.
 • Να μην μετακινούνται στα γειτονικά γήπεδα ή πίσω από τις γραμμές αυτών ιδίως κατά τη διάρκεια παιζόμενου πόντου.
 • Η είσοδος και η έξοδος από και προς τα αποδυτήρια θα γίνεται από την προκαθορισμένη εξωτερική διαδρομή.
 • Να μην χρησιμοποιούν γυάλινες φιάλες ή ποτήρια στους χώρους των γηπέδων.
 • Να μην καπνίζουν, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Ομίλου.
 • Να κλείνουν τα κινητά τους τηλέφωνα ή να τα θέτουν στην αθόρυβη λειτουργία κατά την διάρκεια της άθλησής τους.
 • Να φροντίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα καθώς ο Όμιλος δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειά τους.
 • Κατά την αποχώρησή τους από τα γήπεδα να φροντίζουν για την απομάκρυνση όλων των προσωπικών τους ειδών και τυχόν προϊόντων που έκαναν χρήση.
 • Να καταβάλουν το καθορισμένο αντίτιμο χρήσης γηπέδων αμέσως μετά το πέρας της χρήσης.

Β] Οι ασκούμενοι και οι θεατές οφείλουν να χειροκροτούν ή να επευφημούν μόνον αφού τελειώσει ο πόντος που παίζεται.

 • Κατά τη διάρκεια αγώνων και εφόσον υπάρχει διαιτητής ή επόπτες γραμμών δεν επιτρέπεται να εκφέρουν γνώμη και να επηρεάσουν για την εγκυρότητα ή όχι του παιζόμενου πόντου διότι προκαλείται σύγχυση στους αγωνιζόμενους και στο διαιτητή.
 • Το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε περίπτωση φιλικών συναντήσεων που δεν υπάρχει διαιτητής και επόπτες γραμμών.
 • Εάν έχουν μαζί τους μικρά παιδιά να φροντίζουν για τη φύλαξή τους και να τα επιτηρούν ώστε να μην θορυβούν.
 • Να μην προβαίνουν, εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου, σε αγοραπωλησίες αθλητικών ειδών και πάσης φύσεως ειδών.
 • Γενικότερα να επιδεικνύεται σεβασμός προς την άσκηση των άλλων και καλοπροαίρετο πνεύμα προς όλους.

Άρθρο 6ο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

α] Η δυάδα (2 παίκτες) και η τετράδα (4 παίκτες) είναι οι μόνες αναγνωρισμένες «κανονικές συνθέσεις».

β] Η διάρκεια συνεχούς ασκήσεως για τις δυάδες είναι μιας ώρας και για τις τετράδες μιάμιση ώρας. Αν ασκούνται τρεις παίκτες η διάρκεια είναι μιας ώρας.

γ] Τόσο η είσοδος για την έναρξη όσο και η έξοδος από τα γήπεδα κατά τη λήξη της ασκήσεως να πραγματοποιούνται με βάση τις ενδείξεις του ωρολογίου των γηπέδων του Ομίλου.

δ] Σε περίπτωση λήξης του χρόνου άσκησης σε μονό ή διπλό και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι να ασκηθούν (οι οποίοι δεν έχουν ασκηθεί την ίδια μέρα), τα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την άσκησή τους μέχρι την εμφάνιση άλλων μελών που δεν έχουν ασκηθεί και επιθυμούν να εγγράψουν τα ονόματά τους για να ασκηθούν. Για ημερήσια άθληση ο χρόνος της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί την μία ώρα ενώ σε περίπτωση βραδινής άθλησης, με χρήση φωτισμού γηπέδου, ο χρόνος παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τα 15 λεπτά. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών αυτών ορίων οι αθλούμενοι και στις δύο περιπτώσεις θα υποχρεούνται σε νέα χρέωση.

ε] Τα προγράμματα προπόνησης και απασχόλησης των γηπέδων από σχολές αθλητών θα είναι λεπτομερώς γραμμένα στον πίνακα άσκησης με ευθύνη της Γραμματείας, μετά από σχετική ενημέρωση από τον Έφορο αθλητικής ομάδας και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

στ] Τα μέλη μπορούν να προσκαλούν μη μέλη (ως φιλοξενία) δύο (2) φορές την εβδομάδα και μέχρι πέντε (5) φορές το μήνα. Το δικαίωμα αυτό δεν μεταφέρεται σε επόμενες εβδομάδες /επόμενους μήνες.

ζ] Τα μέλη μπορούν να προσκαλούν μη μέλη, τα οποία θα καταβάλουν το ίδιο αντίτιμο χρήσης που ισχύει και για τα μέλη, έως και τρεις φορές ετησίως.

η] Μέλη του Ομίλου μπορούν να παίζουν με εν ενεργεία αθλητές του Ομίλου, με την έγκριση του προπονητή της αθλητικής ομάδας, μόνο σε ώρες μη αιχμής και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο. Οι ώρες αιχμής θα προσδιορίζονται και θα επαναπροσδιορίζονται, ανάλογα με την εποχή, με απόφαση του Δ.Σ.

θ] Απαγορεύεται η χρήση των γηπέδων από τα μέλη σε περιπτώσεις που o αρμόδιος συντηρητής, σαν απολύτως αρμόδιος, κρίνει ότι θα προκληθεί ζημία σε αυτά λόγω καιρικών συνθηκών (παγετός, ισχυρή βροχή, άνεμοι κ.λ.π) ή αποφασίζει τη διακοπή χρήσης από τα μέλη για την αποκατάσταση ζημιών στις επιφάνειες των γηπέδων. Αν η διακοπή είναι προσωρινή και μικρής διάρκειας ο χρόνος αποκατάστασης θεωρείται νεκρός χρόνος και η λήξη της άσκησης μετατίθεται ανάλογα.

ι] Μόλις λήξει ο χρόνος άσκησης των μελών, όπως αυτός αναγράφεται στον «πίνακα άσκησης», τα μέλη υποχρεούνται να αποχωρήσουν άμεσα από το γήπεδο ώστε να εξυπηρετηθεί άρτια το πρόγραμμα σύμφωνα με τον πίνακα άσκησης.

Άρθρο 7ο

α] Η κράτηση γηπέδου μπορεί να γίνει 2 ημέρες πριν, με παρουσία στον Όμιλο ή τηλεφωνικά από ώρα 09.00 π.μ., είτε στη Γραμματεία των γηπέδων είτε και ηλεκτρονικά όταν εγκατασταθεί η αντίστοιχη εφαρμογή.

β] Για την κράτηση αναγράφονται υποχρεωτικά δύο ονόματα για το μονό και τουλάχιστον τρία για το διπλό. Στη περίπτωση κράτησης γηπέδου μονού εάν δεν δηλωθεί το δεύτερο άτομο, ο αιτών την κράτηση οφείλει εντός τριών ωρών να δηλώσει το όνομά του. Διαφορετικά η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως. Η αναγραφή των ονομάτων και η ώρα έναρξης γίνεται αποκλειστικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ομίλου. Το ημερήσιο δελτίο κρατήσεων θα τηρείται υποχρεωτικά στο αρχείο του Ομίλου για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

γ] Στερείται του δικαιώματος αναγραφής όποιος οφείλει πέντε (5) ή περισσότερες χρήσεις γηπέδων.

δ] Έγκυρη και έγκαιρη κράτηση γηπέδου μπορεί να ακυρωθεί 24 ώρες τουλάχιστον πριν τον χρόνο έναρξης, χωρίς χρέωση. Εάν η ακύρωση γίνει μέσα στις τελευταίες 24 ώρες και το γήπεδο μείνει κενό οι χρεώσεις χρήσης γηπέδου καταβάλλονται κανονικά.

Άρθρο 8ο

Προτεραιότητα μελών.

α] Τα μέλη έχουν πάντοτε προτεραιότητα στις κρατήσεις των γηπέδων.

β] Σε περίπτωση που μία δυάδα ή τετράδα έκανε χρήση των γηπέδων και επιθυμεί, είτε στο σύνολό της είτε και μεμονωμένος παίκτης από αυτήν, να ξανακάνει χρήση την ίδια ημέρα, αυτό επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει ελεύθερο γήπεδο και δεν υπάρχουν άλλα μέλη που δεν αγωνίστηκαν καθόλου και επιθυμούν να αγωνιστούν. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν επιτρέπεται σε μέλος ή και σε δυάδα ή τετράδα να προβούν εξ αρχής σε διπλή κράτηση γηπέδου την ίδια μέρα.

γ] Μέλη τα οποία θα κάνουν με το δικό τους όνομα κρατήσεις τις οποίες θα επωφελούνται τρίτοι θα χάνουν το δικαίωμα άθλησης για διάστημα ενός μηνός.

Προτεραιότητα προπονητών- αθλητών.

α] Οι κρατήσεις γηπέδων και οι προτεραιότητες των προπονητών και των αθλητών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ώρες ασκήσεως επίσης θα είναι προγραμματισμένες ως προς τη διάρκεια και το γήπεδο. Ο προγραμματισμός και η ανακοίνωση γίνονται με φροντίδα του αρμόδιου Εφόρου αθλητικής ομάδας ή του εντεταλμένου συμβούλου, σύμφωνα με τις ελεύθερες ώρες των μαθητών και τις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Οι ώρες άσκησης των αθλητών πρέπει να τηρούνται με σχολαστική ακρίβεια. Οι αγώνες πρωταθλημάτων, περιφερειακών ή διεθνών, καθώς και οι ώρες και τα γήπεδα στα οποία θα γίνονται οι συναντήσεις αυτές, θα προγραμματίζονται και θα ανακοινώνονται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

β] Ιδιωτική προπόνηση μπορεί να γίνει σε ώρες μη αιχμής, μετά από κράτηση στη Γραμματεία και στον αρμόδιο υπάλληλο 24 ώρες πριν και οπωσδήποτε μετά την 10.00 π.μ., ανεξάρτητα από το εάν ο προπονητής ή ο προπονούμενος είναι μέλος ή μη μέλος. Εάν όμως υπάρχει ελεύθερο γήπεδο και δεν παρεμποδίζεται η ροή του προγράμματος μπορεί να διεξαχθεί η ιδιωτική προπόνηση στην κενή ώρα, ακόμη και σε ώρα αιχμής. Οι χρεώσεις για τη χρήση γηπέδου γίνονται όπως έχουν οριστεί για τα μέλη/μη μέλη τόσο για τον/την ασκούμενο/ασκούμενη όσο και για τον/την προπονητή/προπονήτρια. Επιπλέον καταβάλλεται μία χρήση ίση προς αυτήν που οφείλει ο προπονητής ως μέλος ή μη μέλος. Στις ώρες αιχμής η προπόνηση δεν γίνεται με καλάθι.

γ] Οι χρεώσεις των γηπέδων αφορούν όλους ανεξαιρέτως σύμφωνα με την προκοινοποιηθείσα στα μέλη έγγραφη ενημέρωση. Ειδικές κατηγορίες αθλουμένων θα εξαιρούνται μόνο με απόφαση του Δ.Σ που θα αναφέρεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Άρθρο 9ο

Τα μη μέλη, αφού καταβάλουν το προβλεπόμενο ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ασκηθούν μόνον εφόσον υπάρχει ευχέρεια γηπέδων. Κράτηση γηπέδου για την κατηγορία αυτή μπορεί να γίνει 24 ώρες πριν και μετά την 10.00 π.μ.

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στους παρεκτρεπόμενους, σύμφωνα με το άρθρο οκτώ (8) του Καταστατικού του Ο.Α.Θ., οι δε προβλεπόμενες ποινές είναι η προσωπική παρατήρηση, η έγγραφη επίπληξη, η για ορισμένο χρόνο απαγόρευση χρήσεως των εγκαταστάσεων και η διαγραφή.

Άρθρο 11ο

α] Ο παραπάνω κανονισμός απευθύνεται στα μέλη του Ο.Α.Θ., τα οποία με την άριστη διαγωγή τους, την υποδειγματική εμφάνισή τους και το υψηλό επίπεδό τους κοσμούν τον Ο.Α.Θ. Η δε εφαρμογή και η τήρησή του επαφίεται στα ίδια.

β] Σε περίπτωση διένεξης των μελών υπεύθυνος είναι ο Έφορος μελών στον οποίο και πρέπει πάντα να απευθύνονται ή, εν απουσία του, σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

γ] Τυχόν παράπονα ή καταγγελίες εκ μέρους των μελών για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την λειτουργία του Ομίλου, υποβάλλονται εγγράφως και απευθύνονται στο Δ.Σ. του Ομίλου, το οποίο και θα αποφασίζει επ’ αυτών σε επόμενη συνεδρίασή του.

δ] Κάθε μέλος του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης δικαιούται ένα αντίτυπο του παρόντος. Επίσης, ένα αντίτυπο θα βρίσκεται πάντα αναρτημένο τόσο στον πίνακα ανακοινώσεων όσο και στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 12ο

Με τον κανονισμό αυτόν καταργείται κάθε προηγούμενη ρύθμιση. Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού μπορεί να υπάρξει μόνο με νεότερη αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία θα ενημερωθούν τα μέλη του Ομίλου.

Θεσσαλονίκη 1/6/2020

Το Δ.Σ. του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης